หลักการ และวัตถุประสงค์      
    วารสารThai jounal of cosmetic surgery and medicine  ตัวย่อ  TJCS   เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ภาษาที่ใช้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย ประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ การวิจัย และค้นคว้าทางวิชาการ และ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้าน เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย Aesthetic Practice โดย Aesthetic practice หมายถึง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) และเวชศาสตร์เสริมสวย (Cosmetic Medicine) โดยอาศัยความรู้ในส่วนของการเสริมสร้าง ไม่ใช่การรักษาโรค ของแพทย์สหสาขาวิชามาผสมผสานกัน เช่น ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมตกแต่ง, จักษุ, โสต ศอ นาสิก, ผิวหนังและเวชสาอาง, ศัลยกรรมแม็กซิลโลเฟเชียลทันตแพทย์, ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ, ศัลยกรรมออโธปิดิกส์, นรีเวช, อายุรกรรม, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป, วิสัญญี, จิตเวชศาสตร์, ศิลปะวิทยา และนรลักษณ์ศาสตร์ เป็นต้น เกิดเป็นวิชาใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ ตรงกับความต้องการของพัฒนาการสังคมยุคใหม่ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย โดยบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทุกเรื่องต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์

กำนดการตีพิมพ์

ตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี
ครั้งที่ 1 เมษายน - พฤษภาคม
ครั้งที่ 2 พฤษจิกายน - ธันวาคม

Section of TJCS  มีลักษณะขอบเขตของบทความดังนี้
1.นิพนธ์ต้นฉบับ (ORIGINAL ARTICLE)     
2.บทรายงานเบื้องต้น (PRELIMINARY REPORT)     
3.บทความฟื้นวิชาการ (REVIEW ARTICLE)     
4.รายงานผู้ป่วย (CASE REPORT)     
5.บทบรรณาธิการ (EDITORLAL)     
6.ย่อวารสาร (JOURNAL ABSTRACT)
7.จดหมายถึงบรรณาธิการ (LETTER)     
8.บทประชุมวิชาการ ( CONFERENCE TOPIC )
9.มุมแพทย์ปริศนา      ( MEDICAL QUIZ )
10.ปกิณกะ  ( MISCELLANY )